Text 1 - Testování ZŠ Jaroše - CZ.1.07/1.1.36/02.0001

Název GP:

Vytvoření a ověřování evaluačních nástrojů školy pro zjišťování úrovně vědomostí a dovedností žáků

Registrační číslo GP:

CZ.1.07/1.1.36/02.0001

Cílem projektu je vytvoření systému evaluačních nástrojů k ověřování kvality a úrovně vzdělávání žáků za účelem zvyšování dlouhodobě udržitelné kvality vzdělávání.

Prostředkem ke zvýšení kvality je vytvoření systému testů, dotazníků, úkolů a anket, ke kterým bude mít žák přístup nejen ve škole, ale i z domova, což pozitivně ovlivní i jeho domácí přípravu.

V redakčním systému webového portálu bude k dispozici databáze nejrůznějších testů ze vzdělávacích oblastí jazyk a jazyková komunikace, matematika a její aplikace, informační a komunikační technologie, člověk a jeho svět, člověk a společnost, člověk a příroda, člověk a zdraví, člověk a svět práce a jejich prostřednictvím si bude moci žák ověřit svoje vědomosti v jednotlivých předmětech.

Databázi testových otázek budou vytvářet učitelé jednotlivých předmětů s ohledem na potřeby školy a žáků.

U každého testu bude možné nastavit parametry, jako je počet otázek v testu, doporučený časový limit nebo náročnost otázek a úkolů.

Po uplynutí časového limitu bude test automaticky ukončen a vyhodnocen. Kromě počtu dosažených bodů žák uvidí i testové otázky s vyznačením chybných a správných odpovědí. Součástí vyhodnocení bude i srovnání s výkony žáků, kteří podobný test v minulosti již absolvovali. Tyto výsledky budou na webovém portálu uloženy a žák bude mít možnost se k nim kdykoli vrátit. 

 
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem